ZARZĄDZANIE

Przeważającym rodzajem prowadzonej przez nas działalności jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zalecenie, zgodnie z wpisem do CEIDG, oznaczone kodem PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami może odbywać się w formie powierzenia zarządu aktem notarialnym, bądź zawarcia umowy cywilno-prawnej. Pierwsza forma dotyczy budynków Wspólnot mieszkaniowych, druga z kolei może dotyczyć zarówno budynków Wspólnot mieszkaniowych, jak  i nieruchomości prywatnych właścicieli (mieszkania, lokale, domy).

Zarządzanie nieruchomościami w formie powierzonej
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1892) zarząd nieruchomością wspólną można powierzyć w formie aktu notarialnego osobie fizycznej bądź prawnej. W przypadku nowo wybudowanych budynków, powierzenia zarządu najczęściej dokonuje się w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu i podpisania przez dewelopera aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu (umowy sprzedaży). Ponieważ Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu, zasadnym jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z zarządzaniem budynkiem przy okazji sprzedaży pierwszego lokalu w budynku. Umożliwia to prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty od pierwszego dnia jej powstania, m.in. podjęcie uchwał o wysokości zaliczki eksploatacyjnej na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
Firma pro-immo Kompleksowa obsługa nieruchomości w chwili obecnej pełni rolę zarządu powierzonego w pięciu budynkach. Więcej o budynkach znajdujących się w naszym zasobie w zakładce: NASZE OBIEKTY.

Zarządzanie nieruchomościami w formie zleconej ( administrowanie budynkami Wspólnot mieszkaniowych )
Alternatywną formą zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Wspólnot mieszkaniowych jest wybór tzw. zarządu właścicielskiego. Zarząd Wspólnoty może być jedno bądź wieloosobowy i standardowo wybierany jest spośród Członków Wspólnoty mieszkaniowej. Ustawa o własności lokali dopuszcza możliwość wyboru na Członka Zarządu osoby spoza Wspólnoty mieszkaniowej. Wyboru zarządu właścicielskiego dokonuje się w drodze uchwały Wspólnoty mieszkaniowej i nie wymaga on formy aktu notarialnego. W praktyce zarząd właścicielski sam kieruje sprawami Wspólnoty, bądź zawiera umowę z zewnętrzną firmą o administrowanie budynkiem.  Firma pro-immo Kompleksowa obsługa nieruchomości w chwili obecnej pełni rolę administratora budynku przy ul. Michała Żaka 19, ul. Daliowej 4, ul. Władysława Łokietka 89 w Krakowie oraz przy ul. Kościuszki 36D w Wieliczce.

Należy pamiętać, że Wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili zmienić formę zarządu nieruchomością wspólną z zarządu właścicielskiego na zarząd powierzony i odwrotnie.

Zarządzanie nieruchomościami prywatnymi (zarządzanie najmem)
Inną formą zarządzania w formie zlecenia, którą wykonujemy dla naszych klientów jest zarządzanie  nieruchomościami prywatnymi. Usługa obejmuje głównie zarządzanie najmem zarówno mieszkań i domów, jak i lokali użytkowych. Nasza oferta skierowana jest do Właścicieli indywidualnych i instytucjonalnych posiadających nieruchomości pod wynajem.
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ.